Kontrola originality motorových vozidiel

KONTROLA ORIGINALITY (KO)
Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Výsledok kontroly originality je obsiahnutý v Odbornom posudku o kontrole originality a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok je verejný a prístupný na internete - www.ko.sk, overenie posudku.

DOKLADY

Doklady, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole originality ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 48/2008 Z.z.

Pri kontrole originality sa predkladajú okrem preukazu totožnosti aj tieto doklady:
a) ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike, osvedčenie o evidencii,
b) ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie,
1. doklad o nadobudnutí vozidla,
2. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii,
c) ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie,
1. technické osvedčenie vozidla,
2. doklad o nadobudnutí vozidla, predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu.